Onbekende dode vrouw 'het Heulmeisje' -  A12 Maarsbergen - 24-10-1976

Signalement: 

Geslacht: vrouw
Leeftijd: tussen 13-20 jaar
Lengte: tussen 1.50m -1.65m
Huidskleur: blank
Haarkleur: kastanjebruin
Bijzonderheden: opvallend sterke bovenbenen en sterk gebit


Op 24 oktober 1976 treffen wandelaars bij de toenmalige parkeerplaats De Heul aan de A12 bij Maarsbergen het lichaam aan van een dood meisje / jonge vrouw. Ze was verborgen onder aarde en takken en het was duidelijk dat er mogelijk sprake was van een misdrijf. Haar doodsoorzaak bleef echter onbekend. De politie kon na veel onderzoek te hebben gedaan geen identiteit vaststellen van de vrouw, waardoor het zij al snel het Heulmeisje werd genoemd, refererend aan de vindplek.

English

Description:

Gender: Female
Age: between 13-20 years
Height: between 1.50m -1.65m
Skin color: white
Hair color: chestnut brown
Special features: remarkably strong upper legs and strong teeth

On October 24, 1976, hikers found the body of a dead girl/young woman near the former De Heul parking lot on the A12 near Maarsbergen. She was hidden under dirt and branches and it was clear that a crime may have been committed. However, her cause of death remained unknown. After extensive investigation, the police were unable to determine the identity of the woman, so she was soon called the Heul girl, referring to the location.

Over the years, much research has been done into her identity and origins. These indicated various locations as the possible origin of the woman. According to police, there is a good chance that she was born and raised in the Rhine Valley region of Germany (near Cologne and Bonn). Yet there were also indications that she could have come not only from Germany, but also from the Czech Republic or even an Eastern European country (possibly Poland or Ukraine). Research showed that the girl was malnourished or had to eat a one-sided diet during the last 14 months of her life. The identity of the Heul girl remains unknown to this day.

Do you recognize the woman in the composition or from the description? Or do you know what happened to her that particular day? Please contact us now via the contact form at the bottom of this page. This can be done anonymously if desired. We ensure that the information you submit ends up in the right place so that the woman can be identified and her family can be informed of her death.

Deutsch

Beschreibung:

Geschlecht: Weiblich
Alter: zwischen 13-20 Jahre
Größe: zwischen 1,50m -1,65m
Hautfarbe: weiß
Haarfarbe: kastanienbraun
Besonderheiten: Auffallend kräftige Oberschenkel und kräftige Zähne

Am 24. Oktober 1976 fanden Wanderer in der Nähe des ehemaligen Parkplatzes De Heul an der A12 bei Maarsbergen die Leiche eines toten Mädchens/einer toten jungen Frau. Sie war unter Erde und Ästen versteckt und es war klar, dass möglicherweise ein Verbrechen begangen worden war. Ihre Todesursache blieb jedoch unbekannt. Nach umfangreichen Ermittlungen konnte die Polizei die Identität der Frau nicht feststellen, sodass sie bald in Anlehnung an den Ort das Heul-Mädchen genannt wurde.

Im Laufe der Jahre wurde viel zu ihrer Identität und Herkunft geforscht. Diese deuteten auf verschiedene Orte als mögliche Herkunft der Frau hin. Laut Polizei besteht eine gute Chance, dass sie im Rheintal (in der Nähe von Köln und Bonn) geboren und aufgewachsen ist. Es gab aber auch Hinweise, dass sie nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Tschechien oder sogar einem osteuropäischen Land (möglicherweise Polen oder der Ukraine) stammen könnte. Recherchen ergaben, dass das Mädchen in den letzten 14 Monaten ihres Lebens unterernährt war oder sich einseitig ernähren musste. Die Identität des Heuler Mädchens ist bis heute unbekannt.

Erkennen Sie die Frau in der Komposition oder anhand der Beschreibung? Oder wissen Sie, was an diesem Tag mit ihr passiert ist? Dann kontaktieren Sie uns jetzt über das Kontaktformular unten auf dieser Seite. Dies kann auf Wunsch anonym erfolgen. Wir sorgen dafür, dass Ihre Angaben an der richtigen Stelle landen, damit die Frau identifiziert und ihre Familie über ihren Tod informiert werden kann.

český

Popis:

Pohlaví Žena
Věk: mezi 13-20 lety
Výška: mezi 1,50m -1,65m
Barva kůže: bílá
Barva vlasů: kaštanově hnědá
Zvláštní znaky: pozoruhodně silné horní končetiny a silné zuby

24. října 1976 našli výletníci u bývalého parkoviště De Heul na A12 u Maarsbergenu tělo mrtvé dívky/mladé ženy. Byla schovaná pod špínou a větvemi a bylo jasné, že mohl být spáchán trestný čin. Příčina její smrti však zůstala neznámá. Po rozsáhlém vyšetřování se policii nepodařilo zjistit totožnost ženy, a tak byla s odkazem na místo brzy nazvána dívka Heul.

V průběhu let bylo provedeno mnoho výzkumů o její identitě a původu. Ty uváděly různé lokality jako možný původ ženy. Podle policie existuje velká šance, že se narodila a vyrostla v oblasti údolí Rýna v Německu (nedaleko Kolína nad Rýnem a Bonnu). Objevily se však i náznaky, že mohla pocházet nejen z Německa, ale také z České republiky nebo dokonce z východoevropské země (případně Polska nebo Ukrajiny). Výzkum ukázal, že dívka byla v posledních 14 měsících života podvyživená nebo musela jíst jednostrannou stravu. Identita dívky Heul zůstává dodnes neznámá.

Poznáte ženu ve složení nebo z popisu? Nebo víte, co se jí ten den stalo? Kontaktujte nás prosím nyní prostřednictvím kontaktního formuláře ve spodní části této stránky. V případě potřeby to lze provést anonymně. Zajišťujeme, aby vámi poskytnuté informace skončily na správném místě, aby mohla být žena identifikována a její rodina mohla být informována o její smrti.

Polski

Opis:

Płeć żeńska
Wiek: od 13 do 20 lat
Wysokość: od 1,50 m do 1,65 m
Kolor skóry: biały
Kolor włosów: kasztanowy brąz
Cechy szczególne: wyjątkowo mocne górne kończyny i mocne zęby

24 października 1976 r. turyści znaleźli ciało martwej dziewczyny/młodej kobiety w pobliżu dawnego parkingu De Heul przy autostradzie A12 w pobliżu Maarsbergen. Ukryto ją pod ziemią i gałęziami i było jasne, że mogło zostać popełnione przestępstwo. Jednak przyczyna jej śmierci pozostała nieznana. Po szeroko zakrojonym dochodzeniu policji nie udało się ustalić tożsamości kobiety, dlatego wkrótce nazwano ją dziewczyną Heul, ze względu na miejsce zdarzenia.

Przez lata przeprowadzono wiele badań nad jej tożsamością i pochodzeniem. Wskazywały one różne lokalizacje jako możliwe pochodzenie kobiety. Według policji istnieje duże prawdopodobieństwo, że urodziła się i wychowała w regionie Doliny Renu w Niemczech (niedaleko Kolonii i Bonn). Wiele jednak wskazywało na to, że mogła pochodzić nie tylko z Niemiec, ale także z Czech, a nawet z kraju Europy Wschodniej (prawdopodobnie z Polski lub Ukrainy). Badania wykazały, że dziewczynka przez ostatnie 14 miesięcy życia była niedożywiona lub musiała stosować jednostronną dietę. Tożsamość dziewczynki Heul do dziś pozostaje nieznana.

Rozpoznajecie kobietę w kompozycji lub z opisu? A może wiesz, co się z nią stało tego konkretnego dnia? Skontaktuj się z nami już teraz poprzez formularz kontaktowy na dole tej strony. W razie potrzeby można to zrobić anonimowo. Dbamy o to, aby przesłane przez Państwa informacje trafiły we właściwe miejsce, co umożliwi identyfikację kobiety i poinformowanie jej rodziny o jej śmierci.

Yкраїнська

опис:

Стать Жіноча
Вік: 13-20 років
Висота: від 1,50 м до 1,65 м
Колір шкіри: білий
Колір волосся: каштановий
Особливі прикмети: дивовижна міцність верхньої частини ніг і міцні зуби

24 жовтня 1976 року туристи знайшли тіло мертвої дівчини/молодої жінки біля колишньої стоянки De Heul на A12 біля Маарсбергена. Вона була схована під землею та гілками, і було зрозуміло, що міг бути скоєний злочин. Однак причина її смерті залишилася невідомою. Після ретельного розслідування поліція не змогла встановити особу жінки, тому невдовзі її назвали дівчиною Хейл, маючи на увазі місцезнаходження.

Протягом багатьох років було проведено багато досліджень щодо її особистості та походження. Вони вказували на різні місця можливого походження жінки. За даними поліції, існує велика ймовірність того, що вона народилася і виросла в регіоні долини Рейну в Німеччині (поблизу Кельна і Бонна). Проте були також ознаки того, що вона могла бути не лише з Німеччини, а й із Чехії чи навіть із східноєвропейської країни (можливо, Польщі чи України). Дослідження показали, що протягом останніх 14 місяців життя дівчина недоїдала або була змушена дотримуватися односторонньої дієти. Особистість дівчини Heul залишається невідомою донині.

Ви впізнаєте жінку в композиції чи в описі? Або ви знаєте, що з нею сталося того дня? Будь ласка, зв'яжіться з нами зараз через контактну форму внизу цієї сторінки. За бажання це можна зробити анонімно. Ми гарантуємо, що інформація, яку ви надсилаєте, потрапляє в потрібне місце, щоб можна було ідентифікувати жінку та повідомити її родину про її смерть.

Arrestatie verdachte
De politie arresteerde in de nazomer van 1994 een verdachte, ene Harry (73). Zijn vrouw verklaarde dat haar man aan haar had toegegeven achttien jaar eerder iets 'verschrikkelijks' te hebben gedaan, namelijk een meisje te hebben vermoord en achtergelaten in het bos. Voor de vrouw kwam het overigens als geen verassing omdat zij zich nog kon herinneren dat de man ooit was thuisgekomen met een bebloed hoofd en bekraste armen. Hij verklaarde toen te zijn gevallen tijdens het wildplassen.

Harry werd door rechercheurs meegenomen naar de omgeving van de vindplek van het meisje. Emotioneel wees hij daar bijna exact de plek aan waar het Heulmeisje jaren daarvoor was gevonden. Harry verklaarde destijds een afspraak te hebben gehad met een jonge vrouw, van tussen de 13 en 18 jaar oud, maar dat zij hem onverwachts had geprobeerd te beroven. Een daardoor ontstane worsteling liep volgens Harry uit de hand waarbij het meisje de dood vond. Hij had haar in het bos achtergelaten, net achter het hek van de parkeerplaats. De politie wist het bijna zeker, Harry moest de moordenaar van het Heulmeisje zijn.

Tot ieders verbazing trokken Harry en zijn vrouw een week na de aanhouding hun verklaringen echter weer in. De bejaarde man stelde opeens niets met de zaak te maken te hebben. Wegens gebrek aan bewijs werd hij een maand later op vrije voeten gesteld. Kort daarna pleegde Harry zelfmoord. Volgens betrokken rechercheurs was de zaak zo goed als opgelost maar zorgde de dood van de hoofdverdachte ervoor dat er nooit duidelijkheid kwam.

Waar kwam ze vandaan?
Door de jaren heen is er veel onderzoek gedaan naar haar identiteit. Deze gaven verschillende locaties aan als mogelijke herkomst van de vrouw. Volgens de politie is de kans groot dat ze is geboren en opgegroeid in het Rijndalgebied in Duitsland (onder Keulen en Bonn). Toch waren er ook aanwijzingen dat ze niet alleen uit Duitsland, maar ook uit Tsjechië of zelfs een Oost-Europees land kon komen (mogelijk Polen of Oekraïne). Onderzoek toonde aan dat het meisje de laatste 14 maanden van haar leven ondervoed was of eenzijdige voeding tot haar heeft moeten nemen. De identiteit van het Heulmeisje is tot op de dag van vandaag onbekend.

Identify Me
In mei 2023 lanceerde Interpol in samenwerking met o.a. de Nederlandse politie de campagne 'Identify Me'. Waarbij opzoek werd gegaan naar de identiteit van 22 onbekende dode (vermoorde) vrouwen in Nederland, Duitsland en België. Het Heulmeisje werd ook meegenomen in de lijst, waar veel aandacht voor was bij de internationale media. Er kwamen al honderden tips binnen over de zaken, maar het leverde nog geen echte doorbraak op.

Herkend u de vrouw op de compositie of van de omschrijving? Of weet u wat er die specifieke dag met haar is gebeurd? Neem dan nu contact met ons op via het contactformulier onderaan deze pagina. Dat kan desgewenst anoniem. Wij zorgen ervoor dat de door u ingestuurde informatie op de juiste plek beland zodat de vrouw mogelijk kan worden geïdentificeerd en haar familie op de hoogte kan worden gebracht van haar overlijden.