Onbekende dode - Arnhem - 02-11-1994

Signalement

Geslacht: Man
Haarkleur: Zwart
Oogkleur: Donkerbruin
Vermoedelijke afkomst: China of Vietnam

Op 2 november 1994 zakt er een man in elkaar en overlijdt op het Stationsplein te Arnhem. Hij had geen identiteitspapieren bij zich en de politie kon hem in de periode erna niet identificeren. Nader onderzoek maakte wel duidelijk dat hij aan een natuurlijke dood was gestorven. Zijn afkomst bleek Chinees of Vietnamees. 

English

Signaling
Gender male
Hair color: Black
Eye color: Dark brown
Suspected origin: China or Vietnam

On November 2, 1994, a man collapsed and died on Stationsplein in Arnhem. He had no identity papers with him and the police were unable to identify him in the period afterwards. Further investigation made it clear that he had died of natural causes. His ancestry appeared to be Chinese or Vietnamese.

Please contact us
The identity of the victim has never been discovered. Do you think you recognize the man in the photo? Please let us know now via the contact form below. If you wish, you can do this completely anonymously. We ensure that your information ends up in the right place with the police so that the man can possibly be identified.

中国人:

信令
性别 男
头发颜色: 黑色
眼睛颜色:深棕色
疑似产地:中国或越南

1994 年 11 月 2 日,一名男子在阿纳姆的 Stationsplein 倒塌。进一步调查显示,他是自然死亡。他的血统似乎是中国人或越南人。

 

请联系我们
受害者的身份从未被发现。你认为你认识照片中的这个人吗?请立即通过下面的联系表告知我们。如果您愿意,您可以完全匿名进行此操作。我们确保您的信息最终到达警方的正确位置,以便能够识别该男子。

Tiếng Việt

báo hiệu
Nam giới
Màu tóc: Đen
Màu mắt: Nâu đậm
Nghi ngờ xuất xứ: Trung Quốc hoặc Việt Nam

Vào ngày 2 tháng 11 năm 1994, một người đàn ông ngã gục tại Stationsplein ở Arnhem. Điều tra sâu hơn cho thấy ông đã chết vì nguyên nhân tự nhiên. Tổ tiên của ông có vẻ là người Trung Quốc hoặc Việt Nam.

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi
Danh tính của nạn nhân chưa bao giờ được tìm ra. Bạn có nghĩ mình nhận ra người đàn ông trong ảnh không? Xin vui lòng cho chúng tôi biết ngay bây giờ thông qua mẫu liên hệ dưới đây. Nếu muốn, bạn có thể thực hiện việc này hoàn toàn ẩn danh. Chúng tôi đảm bảo rằng thông tin của bạn sẽ đến đúng nơi với cảnh sát để có thể xác định được người đàn ông đó.

Neem contact op
De identiteit van het slachtoffer is nooit achterhaald. Denkt u de man op de foto te herkennen? Laat het ons dan nu weten via het onderstaande contactformulier. Desgewenst kunt u dat geheel anoniem doen. Wij zorgen ervoor dat uw informatie op de juiste plek terecht komt bij de politie zodat de man mogelijk kan worden geïdentificeerd.